Menu

Động cơ giảm tốc cho ngành đóng tàu

Động cơ giảm tốc cho ngành đóng tàu

Động cơ giảm tốc cho ngành đóng tàu

Hỗ trợ trực tuyến

Thermal power limit :5.5 - 445 Kw

Torque : 1.4 - 119 kNm

Ratio : 1.1 - 793

© 2015 Namphat TSC. All rights reserved
Design by Vinastyle