Menu

Động cơ công suất lớn cho ngành công nghiệp nặng

Động cơ công suất lớn cho ngành công nghiệp nặng

Động cơ công suất lớn cho ngành công nghiệp nặng

Hỗ trợ trực tuyến

Thermal power limit :14 - 304 Kw

Torque : 2.2 - 119 kNm

Ratio : 4.4 - 700

© 2015 Namphat TSC. All rights reserved
Design by Vinastyle